OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Obvezni izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu.

Možnosti izbora učnih predmetov

Učenec izbere največ 3 ure tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši, lahko pa samo 2 uri tedensko. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku 1 uro na teden, razen obveznega izbirnega predmeta tuj jezik, ki je na urniku 2 uri na teden.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če je učenec izbral tri izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in bodo ocene vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Število skupin izbirnih predmetov

Naša šola za šolsko leto 2017/2018 ponuja  veliko število izbirnih predmetov, njihov podrobnejši opis najdete v brošuri na dnu te strani.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. Starši posredujejo šoli pisno vlogo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2017/2018 in kasneje priložijo potrdilo o vpisu.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta.

Do 15. septembra 2017 lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da se nam organizacijski pogoji pri izvajanju posameznega izbirnega ne spremenijo (potreben predhodni individualni pogovor v šolski svetovalni službi).