50 let Prve osnovne šole

 

 

 

Zbornik

Zbornik si lahko ogledate

s klikom Zbornik

50 ODTENKOV PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

Leto 2017, ko naše mesto praznuje 750 let nastanka, je pomembno leto tudi za Prvo osnovno šolo Slovenj Gradec. Letos namreč mineva 50 let njenega delovanja.

V prostore novozgrajene šole na Štibuhu so se prvi učenci takratnega 8-letnega programa osnovne šole vselili leta 1967, in sicer so novo šolo na Štibuhu obiskovali učenci od 5. do 8. razreda. Mlajši učenci, učenci od 1. do 4. razreda, pa so vse do izgradnje Druge osnovne šole, do leta 1992, osnovno šolo obiskovali v šoli pri bolnišnici (sedanji prostori Gimnazije in Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec).

Osnovna šola v Slovenj Gradcu se je od leta 1967 do 1992 imenovala Osnovna šola Franjo Vrunč Slovenj Gradec. Ob izgraditvi še ene osnovne šole in delitvi učencev v dve šoli je prišlo do preimenovanja. Tako smo v Slovenj Gradcu dobili Prvo in Drugo osnovno šolo. Šolski okoliš je razmejila Celjska cesta, tako je  bilo oblikovano enakovredno število otrok za obe šoli.

Prva osnovna šola Slovenj Gradec je vzgojno-izobraževalni zavod v pravem pomenu obeh besed, torej vzgoje in izobraževanja.

Naše poslanstvo je delati z otroki, jih učiti in pripravljati na življenje, da bi vedeli, znali delati, živeti skupaj in se učili biti.

Vizija dela Prve osnovne šole Slovenj Gradec se kaže skozi zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, varnega okolja, prijetnega in ustvarjalnega ozračja, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru. Je šola zadovoljnih učencev, staršev in učiteljev.

Cilje našega dela, ki so opredeljeni z Zakonom o osnovni šoli, nadgrajujemo s štirimi osnovnimi Unesco stebri vzgoje in izobraževanja za 21. stoletje (J. Delors, Učenje – skriti zaklad):

  1. steber – Učiti se, da bi vedeli
  2. steber – Učiti se, da bi znali delati.
  3. steber – Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  4. steber – Učiti se biti.

Na teh stebrih temeljita tudi naša vizija in poslanstvo.

Prednostne vrednote, ki jih vključujemo v svoje vsakodnevno delo in življenje, so znanje, spoštovanje, odgovornost, delavnost in ustvarjalnost.

Pouk je sodobno zasnovan, pri tem upoštevamo ciljno naravnanost, sodobne pedagoške oblike in metode s poudarkom na individualizaciji in diferenciaciji pouka.

S svojim delom želimo vsakemu učencu zagotoviti, da do veljave pridejo njegova enkratnost, kvalitete in talenti.

Prizadevamo si za čim več uspehov, pohval in priznanj na tekmovanjih iz znanja, na športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah in koncertih. Želimo to in še več.

Učitelje usmerjamo v uresničevanje tistih ciljev, ki učencem dajejo različna znanja, zato jih dodatno izobražujemo in spodbujamo, da se udeležujejo tudi različnih oblik izobraževanja pedagoških ustanov, da nato usvojena strokovna in metodična znanja vgrajujejo v pouk.

Pri učencih z različnimi metodami in oblikami dela  spodbujamo ustvarjalnost in fantazijo ter krepimo njihovo povezanost z naravo. Praktična in uporabna znanja nadgrajujemo z ustvarjalnimi izzivi. Šolsko delo bogatimo z računalniško tehnologijo in učence učimo varne ter koristne uporabo le-te.

Vključeni smo v mnoge projekte, v katerih vidimo dodatno vrednost in možnost  doseganja zastavljenih ciljev.

Iz dneva v dan si delavci šole prizadevamo, da naše učence pripravimo na  njihovo samostojno življenje v prihodnosti.

In kakšno bo življenje v prihodnosti? To je zelo nejasno področje vpogleda, tudi za nas odrasle, a zagotovo si želimo, da se naši učenci razvijejo v trdne, zdrave, odgovorne osebnosti, ki bodo imele dovolj znanja in sposobnosti racionalne presoje in čustvovanja, sposobnosti, ki bodo omogočile preživetje posamezniku in družbi. Želimo, da se razvijejo v človeka, ki mu bo mar za druge, ki bo hotel ohraniti naš planet za prihodnje generacije in si bo prizadeval za mir v svetu.

V šoli spodbujamo povezanost med učenci, učitelji in starši na vseh ravneh možnega delovanja. Zavedamo se, da je dobro sodelovanje med šolo in starši nujen pogoj  za zdrav in skladen razvoj otroka.

Tako vsako leto načrtujemo različne oblike sodelovanj, srečanj in druženj s starši ter tako ustvarjamo pogoje za sodelovanje in odprtost za družino.

Večkrat me obide misel, da imamo na šoli najboljše starše, take, ki se zavedajo svojega poslanstva in pomembnosti sodelovanja s šolo. Poslušamo se in se tudi slišimo, dogovarjamo, načrtujemo, sodelujemo v smislu narediti najbolje za otroka in njegov nadaljnji razvoj. Skupaj, z dovolj veliko mero čuječnosti in strokovne presoje, vodimo otroke v njihovem razvoju.

Kolektiv Prve osnovne šole se lahko ponaša s svojo odličnostjo tako na strokovnem kot sodelovalnem področju. Skupaj smo izgradili visoko stopnjo odprtosti in sodelovanja, ki je osnovni pogoj za kakovostno delo in življenje na šoli.

Besedilo šolske himne Prva smo mi, ki jo naši učenci pogosto prepevajo, kaže na naša skupna prizadevanja in visoko mero spoštovanja, odgovornega sodelovanja ter predanosti skupnim ciljem in vrednotam.

V okviru našega praznovanja ob 50-letnici šole so se razvrstili številni dogodki in srečanja, o katerih smo vas obveščali osebno in preko javnih medijev. Na sebe smo opozarjali z dejavnostmi v in izven šole. Pripravljali smo različne natečaje, razpise, srečanja, na katere smo povabili starše, stare starše, vse tiste, ki so obiskovali šolo na Štibuhu ali v njej delali ter jo bogatili in občane našega mesta.

Vabili smo vas med nas, da ste začutili radost našega ustvarjanja.

Naj  sklenem misli z voščilom naši skupni šoli:

Draga PRVA OSNOVNA ŠOLA,

ob tvoji 50-letnici ti želim, da še naprej delaš in ohranjaš svoje delo na

visoki strokovni ravni, ostaneš še naprej tako dobrohotna, odprta, ustvarjalna in čuječa!

Ravnateljica šole v času praznovanja 50 letnice:

Zvonka Murko, prof.

 

(Skupno 1.575 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost