Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 6., 7. in 8. razredu za naslednje šolsko leto;
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate njegovi starši.. Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Glede na 52. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS št. 102/07) je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli potrdilo o šolanju v glasbeni šoli. Potrdilo učenec prinese pomočnici ravnateljice.

V prilogi pa je opis vseh obveznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo za naslednje šolsko leto. Učenci so predstavitev obveznih izbirnih predmetov imeli tudi v šoli. Prijava na obvezne izbirne predmete bo v začetku meseca maja. Pomagajte jim pri njihovem izboru.

Brošura z opisom

Obvezni izbirni predmeti

 

Vse dobro in lepe počitnice.

Ravnateljica

Lidija Konečnik Mravljak

 

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)